מעניין לחיות פה | 9167*
ברוכים הבאים לרשת מגדלי הים התיכון

בוא/י לגלות מה הופך את הדיור המוגן ברשת מגדלי הים התיכון לחוויית מגורים ברמה אחרת. בבעלות הרשת שבעה בתי דיור מוגן פעילים, המציעים דירות יוקרה אטרקטיביות ובסגנונות שונים, המספקים חווית מגורים וקשת רחבה של שירותים.

סגירה x

תקנון האתר

כללי

מגדלי הים התיכון בע"מ, ח.צ. 512719485, מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתרים ו/או באפליקציות המופעלים ו/או המנוהלים על ידה ו/או על ידי חברות הקשורות לה ו/או על ידי מי מטעמן (להלן יחד: "רשת מגדלי הים התיכון"), על כל חלקיהם, לרבות חלקים מהם, אזורים או מדורים של האתרים ו/או האפליקציות ו/או יישומים ייעודיים אחרים של רשת מגדלי הים התיכון (להלן, כולם יחד וכל אחד מהם לחוד: "האתר"). בהתאם, רשת מגדלי הים התיכון לא תעשה כל שימוש במידע (כהגדרתו להלן), אלא בהתאם למדיניות פרטיות זו. ברישום ו/או בשימוש באתר מסכים המשתמש לתוכן מדיניות פרטיות זאת.
מטרת מדיניות פרטיות זאת הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בכל הקשור לשימוש המשתמשים באתר, ובכלל זה, את האופן שבו רשת מגדלי הים התיכון אוספת ומשתמשת במידע הנמסר לה ו/או שנאסף על ידה במסגרת השימוש ו/או הגלישה באתר. מדיניות הפרטיות חלה על כל המשתמשים באתר, באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכדומה), או בשירות כלשהו של רשת מגדלי הים התיכון, ועל כל המידע הנמסר לה.
אנא קראו מדיניות פרטיות זאת לפני השימוש באתר ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת דוא"ל וכד') לרשת מגדלי הים התיכון באמצעות האתר.
המשתמש מודע לכך שרשת מגדלי הים התיכון תהיה רשאית, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות מדיניות פרטיות זו ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומה או בנוסף לה להסדרת מדיניות הפרטיות של משתמשי האתר. הנוסח המעודכן של מדיניות הפרטיות יפורסם בכל עת באתר האינטרנט www.migdalei.co.il.
מדיניות פרטיות זאת כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.
הכותרות במדיניות פרטיות זאת נועדו לנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנותה.

איסוף מידע

רשת מגדלי הים התיכון עשויה לאסוף ולשמור כל מידע אודות גולשי ומשתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף על ידה כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר (לעיל ולהלן- "המידע"). המידע מורכב משני סוגים, כמפורט להלן, וכולל כל ניתוח ו/או עיבוד של המידע כאמור:
"מידע אקטיבי" – מידע שיימסר על ידי המשתמש לצרכים שונים (רישום ו/או פניה לאתר, צפייה בתוכן ו/או שירות הניתן באתר והדורש רישום ספציפי (אם קיים) וכיו"ב). מידע כאמור יכול לכלול, בין היתר, שם, כתובת, מספר תעודת זהות, דוא"ל, טלפון וכו'. מובהר כי ישנם תכנים ו/או שירותים שונים באתר אשר הצפייה ו/או השימוש בהם עשויים לדרוש הליך רישום, וכל הפרטים שיימסרו במסגרת רישום כאמור יהוו חלק מן המידע האקטיבי. מובהר כי המשתמשים אינם מחויבים בכל אופן שהוא למסור פרטים כלשהם לרשת מגדלי הים התיכון, אולם ייתכן כי אי מסירתם יגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או בחלקו (לרבות לצורך ביצוע פעולות באתר).
"מידע פאסיבי" – מידע הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמשים (כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, מידע על המחשב או המכשיר האחר באמצעותו השתמש המשתמש באתר, כתובת IP של המשתמש, אתרים ותכנים מועדפים על המשתמש ועוד). לעניין זה מובהר כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון יישומים הצוברים מידע ("Cookies"). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על הגולשים (לרבות מידע בדבר ההעדפות האישיות שלהם) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, שיפור השירות למשתמשים, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו"ב. לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישור המשתמש אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור.
רשת מגדלי הים התיכון רשאית לאסוף ולשמור כל מידע (הן אקטיבי והן פאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בכלל זה, מסכים המשתמש כי רשת מגדלי הים התיכון תכלול את המידע באחד או יותר ממאגרי המידע שברשותה ו/או שבבעלותה ו/או שמנוהלים על ידה, בין אם המאגרים כאמור רשומים ובין אם לאו.

השימוש במידע

רשת מגדלי הים התיכון תהיה רשאית לעשות שימוש במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ובכלל זה למטרות המפורטות להלן:
התאמת חוויית השימוש של המשתמש באתר לתחומי העניין שלו, כדי להראות לו תוכן שעשוי לדעת רשת מגדלי הים התיכון לעניין אותו וכדי להציג לו את התוכן לפי העדפותיו.
פישוט מנגנון התקשורת בין המשתמש לבין רשת מגדלי הים התיכון, על ידי יצירת טפסים באתר אשר יכללו מידע המאפשר זיהוי אישי של המשתמש באופן אוטומטי, מבלי שיצטרך למלא אותם בעצמו.
למטרות העסקיות הפנימיות של רשת מגדלי הים התיכון, מיקוד פרסום, ניתוח נתונים, ביקורות, מניעת הונאה ומטרות פנימיות אחרות.
משלוח למשתמש, באמצעות דואר, דוא"ל, מסרונים לטלפון הנייד או כל אמצעי תקשורת אחר ישיר (לרבות באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר, מערכת חיוג אוטומטית וכיו"ב), מידע אינפורמטיבי אודות רשת מגדלי הים התיכון, שירותיה , כמו גם עלון חדשות (Newsletter), הודעות מותאמות לתחומי העניין של המשתמש, או שירותים אחרים שעשויים, לדעת רשת מגדלי הים התיכון לעניין את המשתמש, לרבות חומרים פרסומיים מטעם רשת מגדלי הים התיכון, תוכן שיווקי, תוכן קידום מכירות ו/או תוכן הקשור לשינויים בשירותים בהם השתמש המשתמש או בשירותים הקשורים אליהם. המשתמש יהיה רשאי, בכל עת, לבטל את הסכמתו לקבל חומר פרסומי באמצעות פניה בכתב לרשת מגדלי הים התיכון בדוא"ל [email protected] או באמצעות לחיצה על הקישור (Unsubscribe) שבתחתית כל הודעת דוא"ל פרסומית שתישלח למשתמש מרשת מגדלי הים התיכון. כל בקשה לביטול כאמור תכנס לתוקף לא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד קבלתה על ידי רשת מגדלי הים התיכון. למען הסר ספק, מובהר כי אין בביטול ההסכמה לקבלת חומר פרסומי כאמור, כדי לגרוע מזכותה של רשת מגדלי הים התיכון לעשות שימוש במידע לכל המטרות האחרות המנויות בס"ק (א) – (ד) לעיל.

העברת מידע לצדדים שלישיים

רשת מגדלי הים התיכון תדאג כי המידע שיישמר על ידה, יהיה כפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ותקנותיו ולהוראות כל דין. המידע כאמור יישמר במאגרי המידע של רשת מגדלי הים התיכון ולא יועבר לצדדים שלישיים לשם שימוש מסחרי למעט העברת המידע למחזיקים של מאגרי המידע של רשת מגדלי הים התיכון, אשר לא יעשו כל שימוש במידע אלא בהתאם למדיניות פרטיות זו.
על אף האמור לעיל, רשת מגדלי הים התיכון תהיה רשאית להעביר לצדדים שלישיים מידע, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך במקרים הבאים:
• רשת מגדלי הים התיכון סבורה כי מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים.
• מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי.
• משתמש מפר את תנאי השימוש באתר או מבצע פעולות אסורות על פי דין (לרבות ניסיון לביצוע פעולות שכאלה).
• הגילוי נדרש לצורך הליכים משפטיים בהם רשת מגדלי הים התיכון מעורבת.
• במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני של רשת מגדלי הים התיכון או מיזוג פעילותה עם פעילותו של צד שלישי ו/או בקשר להעברה כלשהי של העסקים של האתר.

עיון במידע

כל משתמש זכאי לפנות לרשת מגדלי הים התיכון לצורך עיון במידע המתייחס אליו והמצוי במאגרי המידע של רשת מגדלי הים התיכון. בנוסף, זכאי המשתמש בהתאם להוראות כל דין לבקש שינוי ו/או תיקון המידע לגביו ו/או מחיקתו. יצוין כי על אף האמור לעיל רשת מגדלי הים התיכון רשאית בכל מקרה לשמור במאגריה מידע לגבי המשתמש אשר נאסף על ידה באופן עצמאי ו/או שאינו משמש אותה לצורך פנייה למשתמש (כגון מידע הדרוש לחברה או מסייע לה בפעילותה העסקית) והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

אבטחת מידע

רשת מגדלי הים התיכון מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת המידע כמקובל בשוק, ובכלל זה אמצעי אבטחה פיזיים ואלקטרוניים. האתר מאובטח היטב, והמשתמשים בו יכולים להרגיש בטוחים בעת גישה אליו, אולם מובהר כי רשת מגדלי הים התיכון אינה יכולה להתחייב כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע. בהתאם, רשת מגדלי הים התיכון לא תישא באחריות על כל נזק שייגרם למשתמש, אם ייגרם, כתוצאה מחטיפת מידע, שינוי או שימוש בלתי ראוי במידע במהלך העברות מידע.
בנוסף, על המשתמש להודיע מיידית לרשת מגדלי הים התיכון על כל שימוש בלתי חוקי בפרטיו לכתובת הדואר המצוינת במדיניות פרטיות זו ליצירת קשר.

התנהלות צדדים שלישיים

בקשר עם מודעות המופיעות ו/או אשר יופיעו באתר על ידי שותפיה המפרסמים של רשת מגדלי הים התיכון, יהיו אלו רשאים לזהות או לשמור "עוגייה" ייחודית במחשב המשתמש, שתאסוף מידע שאינו מאפשר את זיהוי המשתמש, לרבות אודות שימושך באתר, כגון מספר צפיות במודעה, ולהשתמש במידע זה כדי להציג למשתמש מודעות פרסום (בכפוף לאי ביטול הסכמת המשתמש לקבל חומר פרסומי כאמור לעיל).
כמו כן, האתר ו/או הדיוור שיישלח למשתמש עשוי לכלול קישורים לאתרים ו/או אפליקציות של צדדים שלישיים, אשר אינם מנוהלים על ידי רשת מגדלי הים התיכון ואינם נמצאים בבעלותה. רשת מגדלי הים התיכון מספקת קישורים אלה לצרכי נוחות בלבד, ואין לראות הכללתם באתר כקידום של אתרי צד שלישי אלו או שידול לשימוש בהם. עסקאות שיתבצעו דרך האתרים הנ"ל (ומידע אישי שיימסר להם) יושלמו באתרים הנ"ל ולא באתר, ויהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האתרים הנ"ל.

שימוש באתר על ידי ילדים

רשת מגדלי הים התיכון רואה חשיבות רבה בהגנת הפרטיות של קטינים (מתחת לגיל 18) והיא אינה אוספת או משתמשת במודע במידע אישי שלהם באתר. קטינים המשתמשים באתר מחוייבים לדווח על היותם קטינים לרשת מגדלי הים התיכון ולהציג לה יפוי כח של הורה /או אפוטרופוס טרם מסירת מידע מטעמם. מכל מקום, אם נודע למשתמש כי קרובו הקטין מסר מידע באמצעות האתר הוא מוזמן לפנות לרשת מגדלי הים התיכון לצורך מחיקת מידע זה.

חמ"ל הוותיקים – התנדבות  לאזרחים ותיקים

בנוסף לאמור בכל מקום אחר במדיניות הפרטיות, המידע שייאסף על ידנו במסגרת חמ"ל הוותיקים ו/או בקשר עימו, ישמש לכל מטרה הקשורה להפעלה והניהול של חמ"ל הוותיקים, שהינו מרכז לחיבור בין מתנדבים לבין אנשים וגופים המבקשים מתנדבים שיסייעו להם, ובכלל זה המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים לצורך יצירת קשר ו/או עדכונים בקשר עם פעילות התנדבות כאמור.

הדין החל וסמכות שיפוט

הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל).
סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.
בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא שלח דואר אלקטרוני ל [email protected].

צרו עמנו קשר